From mouse to mouse-ear cress: Nanomaterials as vehicles in plant biotechnology

This Perspective reviews and explores the customized design of “smart” nanocarriers for revolutionizing plant biotechnology in transformation and in agricultural applications, and discusses the challenges and tactical approaches for adapting biomedical nanocarriers for these purposes.

Abstract:

Biological applications of nanomaterials as delivery carriers have been embedded in traditional biomedical research for decades. Despite lagging behind, recent significant breakthroughs in the use of nanocarriers as tools for plant biotechnology have created great interest. In this Perspective, we review the outstanding recent works in nanocarrier-mediated plant transformation and its agricultural applications. We analyze the chemical and physical properties of nanocarriers determining their uptake efficiency and transport throughout the plant body.

Author list:

Xue Xia, Bingyang Shi*, Lei Wang, Yang Liu, Yan Zou, Yun Zhou, Yu Chen, Meng Zheng, Yingfang Zhu, Jingjing Duan, Siyi Guo, Ho Won Jang, Yuchen Miao, Kelong Fan, Feng Bai, Wei Tao, Yong Zhao, Qingyu Yan, Gang Cheng, Huiyu Liu, Yan Jiao, Shanhu Liu, Yuanyu Huang, Daishun Ling, Wenyi Kang, Xue Xue, Daxiang Cui, Yongwei Huang, Zongqiang Cui, Xun Sun, Zhiyong Qian, Zhen Gu, Gang Han, Zhimou Yang, David Tai Leong, Aiguo Wu, Gang Liu, Xiaogang Qu, Youqing Shen, Qiangbin Wang, Gregory V. Lowry, Ertao Wang, Xing-Jie Liang, Jorge Gardea-Torresdey, Guoping Chen, Wolfgang J. Parak, Paul S. Weiss, Lixin Zhang, Martina M. Stenzel, Chunhai Fan, Ashley I. Bush, Gaiping Zhang, Christopher P. L. Grof, Xuelu Wang, David W. Galbraith, Ben Zhong Tang, Christina E. Offler*, John W. Patrick*, Chun-Peng Song*

How to cite:

X. Xia, B. Shi, L. Wang, Y. Liu, Y. Zou, Y. Zhou, Y. Chen, M. Zheng, Y. Zhu, J. Duan, S. Guo, H. W. Jang, Y. Miao, K. Fan, F. Bai, W. Tao, Y. Zhao, Q. Yan, G. Cheng, H. Liu, Y. Jiao, S. Liu, Y. Huang, D. Ling, W. Kang, X. Xue, D. Cui, Y. Huang, Z. Cui, X. Sun, et al., Exploration 2021, 1, 9-20.
https://doi.org/10.1002/EXP.20210002